Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829895

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2015 r.
I SA/Wr 1026/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi "A" spółki z o.o. z/s w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1026/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.