I SA/Wr 1025/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2468135

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2018 r. I SA/Wr 1025/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 20 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 1025/17) o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R.O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: utrzymać w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 20 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 1025/17).

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca, zastępowana przez doradcę podatkowego, w treści skargi wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku złożonym na urzędowym formularzu wskazała, że aktualny stan majątkowy w porównaniu z wartością przedmiotu sporu nie pozwala na opłacenie skarg. Zarzuciła, że organ podatkowy wydał decyzje w rozbiciu na pojedyncze dostawy, co powoduje zwiększenie kosztów sądowych.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wszystkie rubryki zostały zakreślone. Strona podała jako zobowiązania i stałe wydatki kwotę 1.000 zł będącą wartością kosztów utrzymania.

W odpowiedzi na wezwanie do przedłożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów strona oświadczyła, że jest stanu wolnego i z nikim nie zamieszkuje, nie prowadzi też wspólnego gospodarstwa z innymi osobami. Jej miesięczne wydatki to opłaty w kwocie 400 zł, wydatki na żywność i środki higieny w wysokości 500 zł, leki w kwocie 200 zł, spłata kredytów w wysokości 2.000 zł. Opłaty te do chwili udzielenia odpowiedzi na wezwanie skarżąca finansowała z bieżącej działalności gospodarczej oraz korzystając z pomocy bliskich.

Zgodnie ze złożonym przez nią oświadczeniem, wnioskodawczyni nie posiada środków transportu, ani nie jest właścicielem nieruchomości we W. przy ul. (...), ani w P. przy ul. (...). Wynagrodzenie dla reprezentującego ją pełnomocnika finansowane będzie po ewentualnym wygraniu sporu sądowego.

Dodatkowo strona oświadczyła, że od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. nie prowadziła żadnych operacji bankowych, a w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej od dnia 19 sierpnia 2016 r. nie ma możliwości wygenerowania wyciągu bankowego.

Poinformowała także, że nie posiada żadnych udziałów w A. Wskazała również, że nie pełni żadnej funkcji w tej spółce.

Z przedłożonych przez stronę dokumentów wynika, że skarżąca w 2015 r. uzyskała przychód z działalności gospodarczej w wysokości 6.217.745,74 zł i dochód w kwocie 74.605,70 zł. W 2016 r. jej przychód wyniósł 375.530,90 zł i odnotowana została strata na poziomie 24.331,48 zł.

W czerwcu 2016 r. strona dokonała dostawy towarów i usług na kwotę 43.649 zł oraz nabyła towary i usługi o wartości 12.367 zł. W lipcu zadeklarowane zostały zerowe wartości dostaw i zakupy związane z działalnością opodatkowaną w kwocie 470 zł. W sierpniu, wartość dostaw wynosiła

Przedłożone zostały także wydruki historii dwóch rachunków bankowych za okres od marca do lipca 2016 r., wykorzystywane prywatnie i w działalności gospodarczej.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 r. (doręczonym 5 grudnia 2017 r.) referendarz sądowy odmówił stronie prawa pomocy.

W wydanym postanowieniu referendarz sądowy zwrócił uwagę, że pomimo faktu, że sytuacja strony od sierpnia 2016 r. ulegała sukcesywnym zmianom (zawieszenie działalności gospodarczej, zbycie udziałów i funkcji prezesa w zarządzie spółki A) to jednak udostępnione przez stronę skarżącą dane nie dają podstaw do uwzględnienia przedmiotowego wniosku.

Referendarz sądowy wskazał, że zawieszenie działalności gospodarczej, zbycie udziałów w ww. spółce, a także, rezygnacja z funkcji prezesa zarządu tej spółki nie były spowodowane złą sytuacją finansową firmy. Przeprowadzona przez referendarza analiza przychodów jakie strona osiągnęła z samej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo za rok 2015 r. i 2016 r. doprowadziła do wniosku, że były one wysokie (w 2015 r. bardzo wysokie). Z tych powodów referendarz sądowy uznał, że strona miała możliwość wygospodarowania oszczędności, mimo że od roku ma zawieszoną działalność gospodarczą. Referendarz sądowy zauważył również, że skarżąca, pomimo wezwań, nie wyjaśniła, czy uzyskuje dochody w związku z pełnioną funkcją prokurenta samoistnego w spółce A odpowiadając jedynie, że nie posiada udziałów w tej spółce oraz że nie pełni w niej żadnej funkcji. Wskazał także na rozbieżność w deklarowanych przez nią kosztach utrzymania (na formularzu strona wskazała, że koszty te wynoszą 1.000 zł, podczas gdy w późniejszym oświadczeniu wskazała, że sama spłata kredytów wynosi kwotę 2.000 zł) oraz nie wyjaśnieniu, pomimo wezwania, tytułów prawnych do nieruchomości położonych we W. i P.

W sprzeciwie wniesionym w dniu 11 grudnia 2017 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżącej wskazał, że aktualnie organ podatkowy wydał już ponad 500 decyzji tożsamych merytorycznie, z których ponad 300 jest już na etapie skargi sądowej. Podniósł, że referendarz sądowy nie ustalił stanu faktycznego, albowiem nie ustalił dokładnej kwoty kosztów. Wyraził pogląd, że przy ocenie zdolności płatniczych referendarz powinien opierać się nie na przychodzie, ale na dochodzie. Oprócz tego referendarz nie uwzględnił faktu, że od chwili wydania decyzji przez organ przedsiębiorstwo skarżącej zostało zmuszone do istotnego ograniczenia działalności, prowadząc do utraty przez skarżącą źródła utrzymania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 3169, dalej: p.p.s.a.) rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. Stosownie zaś do treści art. 260 § 2 p.p.s.a. w sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie sprzeciwu od zarządzenia lub postanowienia referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

Działając w ramach tych uprawnień Sąd nie stwierdził podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie przez nią wnioskowanym.

Podstawę oceny złożonego przez stronę wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych stanowiły przepisy art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Zgodnie z powołaną regulacją, prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli w zakresie częściowym, przyznaje się osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Sąd podziela wyrażone w zaskarżonym postanowieniu stanowisko odnośnie do braku podstaw do stwierdzenia, że skarżąca wykazała spełnienie przesłanki warunkującej przyznanie jej prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie.

Zasadnicza argumentacja sprzeciwu opiera się na kwestionowaniu przez stronę zasadności oceny sytuacji finansowej skarżącej w kontekście osiąganych przez nią przychodów. Strona zarzuca również, że referendarz sądowy nie ustalił dokładnej kwoty kosztów.

W odniesieniu do pierwszego z wymienionych zarzutów wymaga wyjaśnienia, że, jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie sądowym, w przypadku przedsiębiorców, miarodajną dla oceny ich zdolności płatniczych nie jest kategoria "dochodu" (rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania), lecz "przychodu". Istnieją bowiem legalne instrumenty podatkowe pozwalające na równoważenie kosztów i przychodów, tak by w końcowym rozliczeniu obciążenie podatkowe zminimalizować, czy też w ogóle je wyeliminować. Do instrumentów takich należą choćby zwolnienia podatkowe, dokonywanie zakupów w odpowiednim okresie, obniżenie dochodu przez przesunięcie kosztów w czasie, amortyzacja majątku trwałego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2014 r., II FZ 1843/14, CBOSA). Z uwagi na powyższe, sam fakt odnotowania przez stronę w 2016 r. straty w działalności gospodarczej nie oznacza automatycznie, że strona znalazła się w trudnej sytuacji finansowej.

Trafnie przy tym zwraca uwagę referendarz sądowy, że wysokość przychodów jakie skarżąca osiągnęła w 2015 i 2016 r. sugeruje, że decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej nie była spowodowana nieopłacalnością jej prowadzenia, lecz zamiarem uniknięcia egzekucji administracyjnych w kontekście przyszłych decyzji administracyjnych.

Odnosząc się do argumentacji sprzeciwu w zakresie nie uwzględnienia przez referendarza sądowego łącznej wysokości kosztów sądowych we wszystkich sprawach skarżącej to wymaga również wyjaśnienia, że kwestia ilości postępowań sądowych oraz związana z tym faktem wielokrotność kosztów sądowych mogłaby potencjalnie wpływać na ocenę zasadności wniosku, o ile strona przedstawiłaby wyczerpujący obraz swojej sytuacji majątkowej. W stanie sprawy, obowiązku tego strona nie dopełniła. Trafnie w tym kontekście wskazuje referendarz sądowy na sprzeczności w oświadczeniach skarżącej co do wysokości ponoszonych przez nią kosztów utrzymania. Zasadnie też zauważa, że skarżąca nie wyjaśniła tytułów prawnych do dwóch nieruchomości (położonych we W. oraz w P.).

Wymaga przy tym zaakcentowania, że tego rodzaju zarzuty były już podnoszone zarówno przez referendarza sadowego, jak i Sąd we wcześniejszych postępowaniach wpadkowych (z zakresu prawa pomocy) z udziałem skarżącej, a zatem strona miała niewątpliwie świadomość sprzeczności, czy też niedostatków w przedstawionym przez nią obrazie jej sytuacji majątkowej. Pomimo niewątpliwej wiedzy w tym zakresie, nie podjęła ona żadnych starań ani w zakresie wyjaśnienia zarzucanych rozbieżności, ani też, w zakresie pełnego przedstawienia swojej sytuacji majątkowej, ograniczając się w sprawie, jak trafnie podnosi referendarz, do podnoszenia tych samych argumentów. Takim argumentem jest też oświadczenie skarżącej, że koszty utrzymania pokrywa ona dzięki pomocy osób bliskich. Zasadnie podnosi referendarz sądowy, że skarżąca nie podała bliższych informacji w tym zakresie. Należy również podkreślić, że stwierdzonych braków w wyczerpującym przedstawieniu swojej sytuacji majątkowej (a także sprzeczności w deklarowanych kosztach utrzymania) skarżąca nie uzupełniła (ani nie wyjaśniła) na etapie sprzeciwu, ograniczając się jedynie do kwestionowania zaskarżonego postanowienia.

Przesłanek do przyznania prawa pomocy w sprawie Sąd nie stwierdził także w kontekście kolejnych skarg strony, kierowanych do tut. Sądu. Okoliczność ponoszenia kosztów w przyszłych postępowaniach będzie mogła zostać rozważona przez Sąd, gdy skarżąca złoży wniosek o prawo pomocy po uruchomieniu kontroli sądowej w tych sprawach.

W rezultacie Sąd ocenił zaskarżone orzeczenie referendarza sądowego jako prawidłowe, o czym orzekł na podstawie art. 260 § 1 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.