I SA/Wa 979/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871006

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. I SA/Wa 979/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Dargas, Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2013 r. sprawy ze skargi J. Z. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania odpisów z akt sprawy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.