Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138362

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2016 r.
I SA/Wa 960/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej M. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 960/15 w sprawie ze skargi M. B. i W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 960/15 uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia co do działki nr (...), natomiast w pozostałym zakresie skargi oddalił.

Orzeczenie to wraz z uzasadnieniem zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 1 marca 2016 r. (k-728).

Pismem z dnia (...) kwietnia 2016 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik M. B. - radca prawny G. D. wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną, nie składając jednocześnie stosownego wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Natomiast w myśl art. 178 ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu 31 marca 2016 r., zaś skarga kasacyjna została złożona w dniu (...) kwietnia 2016 r. (data stempla pocztowego).

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.