Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786227

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2014 r.
I SA/Wa 928/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku E. O. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. K., L. W., U. T., M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek E. O. o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 listopada 2014 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek E.O. o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). zwanej dalej p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek przed wszczęcie postępowania lub w toku postępowania.

Stosownie do treści art. 32 p.p.s.a. uprawnienie do ubiegania się o przyznanie prawa pomocy przysługuje każdej ze stron postępowania sądowoadministracyjnego tj. skarżącemu oraz organowi, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Ponadto ustawa przyznaje przymiot strony także uczestnikom postępowania tj. osobom, które brały udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosły skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego (art. 33 § 1 p.p.s.a.). Poza tym zgodnie z § 2 art. 33 p.p.s.a. udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 p.p.s.a., w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

Z akt sprawy wynika, że zarówno zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...), jak i wydane w pierwszej instancji przez ten organ postanowienie z dnia (...) października 2012 r. nr (...) nie wskazują jako strony postępowania E. O. Oba rozstrzygnięcia nie zostały E. O. doręczone. Skoro zatem wnioskodawczyni nie przysługiwał przymiot strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. zakończonego zaskarżonym rozstrzygnięciem, nie posiada ona również w chwili obecnej przymiotu strony postępowania sądowoadministracyjnego.

Zaznaczyć należy, że E. O. wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika, jednakże wniosek ten nie został jeszcze rozpoznany przez Sąd na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. Skutkiem tego jest niemożność przyznania prawa pomoc jako, że stosownie do art. 243 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane jedynie stronie.

Stąd też wniosek E. O. jako nie pochodzący od osoby legitymowanej do ubiegania się o przyznanie prawa pomocy podlega oddaleniu.

Wskazać należy, iż w przypadku dopuszczenia przez Sąd wnioskodawczyni do udziału w postępowaniu sądowym będzie ona mogła wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, który wówczas zostanie rozpoznany merytorycznie.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 243 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.