Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826660

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2015 r.
I SA/Wa 730/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia C. M. i S. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 730/15 w sprawie ze skargi C. M. i S. M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 730/15.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 730/15 odrzucił skargę C. M. i S. M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na przekroczenie terminu do jej wniesienia.

Zaskarżone postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 11 września 2015 r.

Pismem z dnia 14 września 2015 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżących wniósł zażalenie od ww. postanowienia wskazując, iż nie nastąpiło uchybienie terminu do wniesienia skargi. Ostatni dzień terminu do wniesienia skargi upływał w dniu 7 kwietnia 2015 r., bowiem dzień 6 kwietnia 2015 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Stosownie do treści art. 195 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postanowieniu lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

W ocenie Sądu, zażalenie skarżących jest oczywiście uzasadnione. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż stosownie do art. 83 § 2 p.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyjął, że termin do wniesienia skargi upływał z dniem 6 kwietnia 2015 r. Tymczasem dzień ten był ustawowo wolny od pracy, a więc termin do wniesienia skargi kończył swój bieg w dniu 7 kwietnia 2015 r., tj. w dniu wniesienia skargi do Sądu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 195 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.