Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1604135

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
I SA/Wa 716/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...), w którym przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji - do rozpoznania według właściwości - zażalenie A. D. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2011 r. przekazujące Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. do rozpoznania skargi A. D. - złożone w trybie art. 37 k.p.a. - na nie załatwienie sprawy z zakresu pomocy społecznej przez Burmistrza D.

W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny.

W dniu 22 grudnia 2010 r. do (...) Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła skarga A. D. na Burmistrza D. z powodu nie załatwienia sprawy z zakresu pomocy społecznej oraz naruszenia przez organ art. 37 k.p.a. Następnie w dniu 29 grudnia 2010 r. wpłynęły kolejne dwie skargi.

Wojewoda (...) - z uwagi na treść ww. pism - uznał, iż stanowią one zażalenie na nie załatwienie spraw w terminie w rozumieniu art. 37 k.p.a. i postanowieniem z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) przekazał je - według właściwości - do rozpoznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. Postanowienie zawierało pouczenie, iż służy na nie zażalenie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na powyższe postanowienie Wojewody A. D. zażalił się pismem skierowanym - zgodnie z pouczeniem - do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej - nie rozpatrując merytorycznie wniesionego zażalenia - stwierdził swoją niewłaściwość w przedmiotowej sprawie, w związku z czym w dniu (...) lutego 2011 r. postanowieniem nr (...) przekazał zażalenie A. D. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji-jako organowi właściwemu do rozpoznania przedmiotowego zażalenia.

Następnie w dniu 15 lutego 2011 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła skarga A. D. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) lutego 2011 r. w przedmiocie przekazania sprawy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z art. 127 § 3 k.p.a. oraz art. 144 k.p.a. skarga adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została zakwalifikowana jako wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie z dnia (...) lutego 2011 r.

Minister stwierdził, że postanowienie wydane przez Wojewodę (...) w dniu (...) stycznia 2011 r. przekazujące sprawę do rozpoznania - na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. jako organowi właściwemu, było rozstrzygnięciem procesowym, a nie merytorycznym.

Właściwym do rozpatrzenia zażalenia na powyższe postanowienie Wojewody (...) jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przepis art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) stanowi bowiem, że ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministrze właściwym do określonych spraw lub w określonych sprawach - należy przez to rozumieć ministra właściwego w sprawach oznaczonych nazwą danego działu. Art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy określa, iż dział "administracja publiczna" obejmuje między innymi sprawy administracji publicznej, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych. Obecnie ministrem właściwym w sprawach administracji publicznej jest właśnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. A zatem to ten Minister (art. 17 pkt 2 i art. 20 k.p.a.) jest właściwy do rozpatrzenia zażalenia.

Z uwagi na powyższe, postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) lutego 2011 r. - przekazujące według właściwości zażalenie A. D. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - nie było również merytorycznym rozstrzygnięciem w sprawie oceny prawidłowości działania Wojewody (...) jak i Burmistrza D. Stwierdzało ono jedynie, iż rozpatrzenie zażalenia na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości winno być rozpatrzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na to postanowienie w dniu 24 marca 2011 r. (data prezentaty) A. D. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

- w której podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

W odpowiedzi na skargę Minister Pracy i Polityki Społecznej wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości, przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że kontrola sądowo - administracyjna sprowadza się do zbadania, czy organy wydając zaskarżone postanowienie nie naruszyły przepisów prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Ocena dokonywana jest według stanu faktycznego i prawnego na dzień wydania postanowienia, na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania administracyjnego.

Rozpoznając sprawę w ramach wskazanych kryteriów stwierdzić należy, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem kontroli sądu jest postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) marca 2011 r. utrzymujące w mocy własne postanowienie z dnia (...) lutego 2011 r. przekazujące Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zażalenie A. D. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2011 r. przekazujące do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. skargi A. D., złożone w trybie art. 37 k.p.a., na Burmistrza D.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane na podstawie przepisu art. 65 § 1 k.p.a. - zgodnie z którym, jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Organy orzekające w niniejszej sprawie uznały - a Sąd w całości podzielił ich stanowisko i argumentację - że organem właściwym do rozpoznania zażalenia A. D. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2011 r. przekazujące do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. skargi A. D. - jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wynika to ewidentnie z treści ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.).

Przepis art. 79 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministrze właściwym do określonych spraw lub w określonych sprawach - należy przez to rozumieć ministra właściwego w sprawach oznaczonych nazwą danego działu.

W art. 5 ustawy o działach administracji rządowej wyodrębniono działy, na które podzielona została administracja rządowa, przyporządkowując im określone rodzaje spraw. Przy czym art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy określa, iż dział "administracja publiczna" obejmuje, między innymi sprawy administracji publicznej, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych.

Obecnie ministrem właściwym w sprawach administracji publicznej jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Postanowienie wydane przez Wojewodę (...) - przekazujące sprawę organowi właściwemu na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. - jest rozstrzygnięciem procesowym, a zatem właściwości danego ministra do rozpatrywania zażaleń na postanowienia wojewody wydane w trybie art. 65 § 1 k.p.a., nie należy wywodzić z regulacji prawnych powierzających rozpatrzenie danego rodzaju spraw w drodze postępowania odwoławczego konkretnemu ministrowi, właściwemu w danej sprawie, lecz z funkcji wojewody jako organu administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skarga jest całkowicie bezzasadna - bowiem zaskarżone postanowienie oraz postanowienie je poprzedzające są zgodne z prawem, a organy dopełniły wszelkich wymogów proceduralnych niezbędnych do rozpoznania wniosku - wnikliwie i wszechstronnie rozpatrzyły stan faktyczny sprawy, szczegółowo wyjaśniły motywy, jakimi się kierowały przy rozstrzyganiu sprawy i uzasadniły przekonująco swoje postanowienia.

Sąd pragnie zwrócić uwagę na - niezwykle istotny w niniejszej sprawie fakt - że A. D. we wszystkich swoich pismach, a także w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - nigdy nie kwestionował zasadności wydanych postanowień pod względem merytorycznym. Treść wszystkich jego pism jest podoba - są to skargi na nie załatwienie w terminie sprawy z zakresu pomocy społecznej. Natomiast pisma jego nie zawierają żadnych merytorycznych zarzutów odnośnie treści postanowień - co może świadczyć o niezrozumieniu przez skarżącego istoty sprawy.

Organy orzekające w niniejszej sprawie nie zajmowały się merytorycznym rozpoznaniem jego wniosków złożonych w trybie art. 37 k.p.a. - lecz rozpoznawały sprawę pod względem formalnym, który organ jest właściwy do rozpoznania jego wniosków i wydania stosownego orzeczenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, sąd oddalił skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.