Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777584

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
I SA/Wa 715/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Powiatu K. oraz Skarbu Państwa - Starosty K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji sprawy ze skargi Muzeum (...), Powiatu K. oraz Skarbu Państwa - Starosty K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) w przedmiocie reformy rolnej postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 kwietnia 2015 Muzeum (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) w przedmiocie reformy rolnej. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 715/15.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2015 Powiat K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) w przedmiocie reformy rolnej. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 716/15.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2015 Skarb Państwa - Starosta K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) w przedmiocie reformy rolnej. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 717/15.

Pismem z dnia 12 maja 2015 r. Powiat K. oraz Skarb Państwa - Starosta K. wniosły o wstrzymanie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wskazali, że następca prawny dawnego właściciela nieruchomości stanowiącej przedmiot rozstrzygnięcia w zaskarżonej decyzji podjął kroki zmierzające do ujawnienia w księdze wieczystej treści decyzji. Ponadto Zamek w O. jako placówka kulturalna prowadzi działalność związaną z działalnością muzealną, turystyczną. Nagłe zamknięcie placówki spowodować może nieodracalne straty.

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie połączył na podstawie art. 111 § 1 p.p.s.a. sprawy o sygn. akt I SA/Wa 715/15, I SA/Wa 716/15 i I SA/Wa 717/15 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz dalszego prowadzenia pod sygn. akt I SA/Wa 715/15.

Pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. Powiat K. oraz Skarb Państwa - Starosta K. wniosły o przyspieszenie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazując, że w Muzeum znajdują się eksponaty muzealne, które nie stanowią własności następcy prawnego objętej decyzją nieruchomości, a tym samym odzyskanie przez niego przedmiotowej nieruchomości oznaczać będzie konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, zabezpieczenia eksponatów i ich przeniesienia, a tym samym wymagać będzie poniesienia znacznych kosztów ze strony Muzeum.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zasadą wynikającą z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej p.p.s.a., jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 § 1 p.p.s.a., jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez sąd może zatem nastąpić wyłącznie na wniosek skarżącego, co oznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania aktu lub czynności. Niewskazanie we wniosku okoliczności uzasadniających twierdzenie, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza brak przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej przez Sąd (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006 r., s. 189).

Stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W ocenie Sądu wykonanie zaskarżonej decyzji mogłoby spowodować wystąpienie trudnych do odwrócenia skutków, a więc okoliczności o jakich mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Mając na względzie, iż trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków, uzasadnione w niniejszej sprawie jest zastosowanie środka ochrony tymczasowej i wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W przypadku bowiem złożenia przez uczestników postępowania będących następcami prawnymi byłej właścicielki nieruchomości wniosku do sądu wieczystoksięgowego i jego uwzględnienia przez ten sąd, nastąpi zmiana sytuacji prawnej związanej z ujawnieniem prawa własności nieruchomości. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707) istnieje domniemanie, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Tym samym nabywca takiej nieruchomości chroniony będzie rękojmią wiary ksiąg publicznych, zaś dochodzenie stwierdzenia ewentualnej umowy sprzedaży nieruchomości związane będzie z koniecznością prowadzenia postępowania na drodze cywilnej w sądzie powszechnym.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.