Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966846

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2015 r.
I SA/Wa 714/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) - spółki prawa (...) prowadzącej w Polsce działalność w ramach (...) Oddział w Polsce na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 714/15 w ten sposób, że w wierszu siódmym od góry datę "11 września 2015 r." zastąpić datą "14 września 2015 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści przepisów art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Zgodnie z art. 166 powyższej ustawy do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 714/15 zawarto oczywistą omyłkę pisarską polegającą na tym, że w wierszu siódmym od góry wpisano datę "11 września 2015 r." zamiast daty "14 września 2015 r.".

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 156 § 1 w związku z art. 166 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.