Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828317

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2013 r.
I SA/Wa 698/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński.

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Joanna Skiba (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2013 r. sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 marca 2012 r. A. P. wniosła skargę na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia i umorzenie postępowania organu I instancji w związku z wniesieniem przez A. P. skargi na czynności egzekucyjne z uchybieniem terminu.

Pismem z dnia 21 lutego 2012 r. pełnomocnik skarżącej adwokat P. K. wniósł o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed tutejszym sądem w sprawie o sygnaturze I SA/Wa 1517/12 dotyczącej przywrócenia terminu do złożenia skargi na czynności egzekucyjne przeprowadzone przez Wojewodę (...) w dniu 17 lutego 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeśli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przez Trybunałem Konstytucyjnym.

Podkreślić należy, że prawomocne rozpoznanie sprawy dotyczącej wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynność egzekucyjną w sprawie zawisłej przed tutejszym sądem o sygnaturze I SA/Wa 1517/12 determinuje rozpoznanie sprawy objętej niniejszą sygnaturą akt. Sąd uznał, że rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zależy od ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie ze skargi A. P. na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa dotyczącego odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na czynność egzekucyjna z dnia 17 lutego 2009 r. Bez wątpienia zależność o której mowa w powyższej regulacji art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zachodzi pomiędzy sprawą przedmiotową a sprawą o sygn. akt I SA/Wa 1517/12. Pozostają one w logicznym związku, albowiem kontrola rozstrzygnięcia postanowienia o uchyleniu decyzji i umorzeniu postępowania nie powinna nastąpić przed prawomocnym rozstrzygnięciem kwestii przywrócenia terminu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania w sprawie I SA/Wa 1517/12 i na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiesił postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia spray o sygnaturze I SA/Wa 1517/12.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.