Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826657

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 września 2015 r.
I SA/Wa 693/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) postanowieniem z dnia (...) października 2014 r. nr (...) utrzymało w mocy własne postanowienie z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku T. G. z dnia (...) czerwca 2014 r.

W aktach administracyjnych znajduje się nieodebrana przesyłka, która zawiera zakwestionowane postanowienie wraz z prawidłowym pouczeniem o sposobie i terminie jego zaskarżenia i jak wynika z adnotacji placówki pocztowej przesyłka nie została doręczona, gdyż adresat nie podjął jej w terminie. Placówka pocztowa dwukrotnie bezskutecznie zawiadamiała skarżącą o możliwości odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym (awizo z dnia (...) października 2014 r. i awizo powtórne z dnia (...) października 2014 r.), po czym w dniu (...) listopada 2014 r. zwróciła nieodebraną przesyłkę organowi.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2015 r. T. G. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) powoływana dalej jako: "p.p.s.a.", skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W niniejszej sprawie zastosowanie znalazł przepis art. 44 k.p.a., który mówi, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43, operator pocztowy przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego (art. 44 § 1 pkt 1 k.p.a.) lub też pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ (art. 44 § 1 pkt 2 k.p.a.). Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (art. 44 § 2 k.p.a.). W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Stosownie do treści art. 44 § 4 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

W związku z powyższym z akt administracyjnych sprawy wynika, że zaskarżone postanowienie doręczone zostało skarżącej T. G. w dniu (...) listopada 2014 r. Termin do wniesienia skargi do sądu upłynął zatem w dniu (...) listopada 2014 r. Jak wynika natomiast z akt sprawy, skarga w niniejszej sprawie złożona została w organie w dniu (...) kwietnia 2015 r. (prezentata organu).

Nie ulega zatem wątpliwości, że skarga wniesiona została z uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a., wobec czego podlegała odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.