I SA/Wa 655/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SA/Wa 655/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829588

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. I SA/Wa 655/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Ł. i T. Ł. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Wa 493/14 i I SA/Wa 655/14 oraz prowadzić je pod sygn. akt I SA/Wa 493/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.