Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
I SA/Wa 654/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K., L. K., A. M. i B. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego postanawia - zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lutego 2015 r. Wojewoda (...) wydał decyzję nr (...), którą utrzymał w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) października 2014 r. nr (...) odmawiającą przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości położonej w W. przy (...), hip. "(...)(...),(...),(...) i (...)" nr rej. hip. -(...), hip. (...) oraz przy (...), hip. "(...)(...),(...),(...) i (...)" nr rej. hip. (...).

Skargę na ww. rozstrzygnięcie Wojewody (...) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyli P. K., L. K., A. M. i B. M.

Pismem z dnia 13 maja 2015 r. pełnomocnik skarżących poinformowała Sąd, że skarżąca B. M. zmarła w dniu 12 maja 2015 r. i że nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłej. Jednocześnie pełnomocnik skarżących wniosła, w imieniu skarżących, o zawieszenie postępowania do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego po B. M.

Następnie, pismem z dnia 2 września 2015 r. pełnomocnik skarżących nadesłała do Sądu m.in. uwierzytelnioną kopię odpisu aktu zgonu B. M. wraz z uwierzytelnioną kopią jego tłumaczenia, wykonanego przez tłumacza przysięgłego języka (...). Ponadto pełnomocnik skarżących doręczyła do tut. Sądu uwierzytelniona kopię (k. 31) zaświadczenia Konsula Generalnego RP z dnia (...) czerwca 2015 r. z którego wynika, że B. M. (pod takim nazwiskiem figurowała w Polsce), zmarła w dniu 12 maja 2015 r. w B., obywatelka polska i (...) - była tą samą osobą, co B. J. (pod takimi nazwiskiem figurowała w (...)).

Ponadto pełnomocnik skarżących wskazała, że jedyną spadkobierczynią po B. M. jest jej córka - A. M. i że po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej, niezwłocznie zostanie ono przesłane do tut. Sądu. Do dnia wydania niniejszego rozstrzygnięcia nie zostało jednakże wykazane następstwo prawne po zmarłej B. M.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3. Jednocześnie w myśl § 3 ww. przepisu nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Zawieszenie o jakim mowa w art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ma charakter obligatoryjny, albowiem wiąże się bezpośrednio z prawem strony do sądu, chyba, że zachodzą przesłanki określone w § 3, a zatem prawo strony do sądu wynika z jej praw niezbywalnych.

W niniejszej sprawie, co wynika wprost z odpisu aktu zgonu, nastąpiła śmierć skarżącej B. M. Interes prawny ww. skarżącej w niniejszym postępowaniu wynikał z faktu, iż była ona jednym z następców prawnych dawnych właścicieli nieruchomości stanowiącej przedmiot postępowania. Tym samym uznać należy, iż w niniejszej sprawie nie występuje sytuacja, w której przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, wobec czego spadkobiercy B. M. powinni mieć zapewniony udział w niniejszym postępowaniu w charakterze strony.

Powyższe oznacza, iż w sprawie została spełniona przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych po zmarłej B. M. (poprzez przedstawienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, ewentualnie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia) albo do czasu ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 oraz art. 131 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.