Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703793

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
I SA/Wa 560/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi (...) na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe;

2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz (...) kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lutego 2019 r. (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Pismem z dnia (...) czerwca 2019 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że w imieniu skarżącego cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej jako "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik skarżącego oświadczył, że cofa skargę.

Sąd uznając ww. oświadczenie za skuteczne i niepozostające w sprzeczności z prawem orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.