Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1961659

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
I SA/Wa 508/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego D.M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego D.M. kwotę 180,00 zł. (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 złotych (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie i wniesienie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, oraz kwotę 27,00 zł (dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków, łącznie 248,40 zł (dwieście czterdzieści osiem złotych czterdzieści groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...).

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na pełnomocnika skarżącego został wyznaczony radca prawny D.M.

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku, z uwagi na złożenie wniosku z przekroczeniem terminu.

W dniu 9 grudnia 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęła opinia pełnomocnika z urzędu o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 11 czerwca 2015 r. Jednocześnie pełnomocnik wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, według norm przepisanych oświadczając, że koszty te nie zostały zapłacone ani w całości, ani w części. Pełnomocnik wniósł również o zasądzenie zwrotu poniesionych kosztów przesyłek pocztowych, tj. kwoty 27,00 złotych. W załączeniu dołączył kserokopie potwierdzenia nadania listów poleconych wraz ze wskazaniem wysokości dokonanej opłaty.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radcy prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej radców prawnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. Nr 490 j.t.).

W niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia. Stosownie do jego treści za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stawka wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1 lit. c tj. 240,00 złotych, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny-75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120,00 złotych.

W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach. Obecnie stawka ta wynosi 23%. Ponadto, wniosek pełnomocnika o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powinien zawierać oświadczenie, o którym mowa w § 16 ww. Rozporządzenia.

Jak wynika z akt sprawy ustanowiony z urzędu pełnomocnik nie reprezentował skarżącego w postępowaniu w pierwszej instancji. Pełnomocnik został ustanowiony już po wydaniu wyroku przez Sąd pierwszej instancji. Pełnomocnik sporządził i wniósł opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku. Wniosek pełnomocnika o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu zawiera oświadczenie o którym mowa w § 16 ww. Rozporządzenia. Ponadto, pełnomocnik wniósł o zasądzenie zwrotu poniesionych kosztów przesyłek pocztowych, tj. kwoty 27,00 złotych. W załączeniu dołączył kserokopię potwierdzenia nadania listów poleconych wraz ze wskazaniem wysokości dokonanej opłaty.

Z tego względu, należało przyznać pełnomocnikowi wynagrodzenie w wysokości 180,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 złotych oraz kwotę 27,00 zł tytułem zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków, łącznie kwotę 248,40 złotych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b wyżej powołanego Rozporządzenia orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.