Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138334

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lipca 2016 r.
I SA/Wa 477/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2016 r. sygn. akt I SA/Wa 477/16, wydanego w sprawie ze skargi P. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie połączenia spraw postanawia:

1.

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 477/16, w ten sposób, że w wierszu 10 i 11 od góry sentencji postanowienia zamiast " na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2016 r., nr (...)" winno być "na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...)".

2.

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 477/16, w ten sposób, że w wierszach 4 i 5 oraz 20 do 22 od góry uzasadnienia postanowienia zamiast " na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2015 r., (...)" winno być "na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., (...)".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, sprostowanie niedokładności (nieścisłości) może obejmować właściwe oznaczenie stron czy też dokładne wymienienie podmiotów postępowania lub pełnej ich nazwy (por. wyrok SN z dnia 18 czerwca 1998 r., II CKN 817/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 16). Ponadto, mówiąc o błędzie pisarskim należy mieć na uwadze widoczne, wbrew zamierzeniom Sądu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię, błąd gramatyczny albo niezamierzone opuszczenie bądź przekręcenie jednego lub więcej wyrazów.

Mając powyższe na uwadze należało uznać, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała podstawa do sprostowania sentencji i uzasadnienia postanowienia z dnia 20 maja 2016 r., albowiem z akt sądowych sprawy jednoznacznie wynika, że postanowienie to zawiera oczywistą omyłkę pisarską polegającą na nieprawidłowym oznaczeniu orzeczenia organu w sentencji oraz w uzasadnieniu tego postanowienia.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.