Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826652

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 września 2015 r.
I SA/Wa 477/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta (...) i Gminy (...) w sprawie ze skarg Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta (...) i Gminy (...) na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 477/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta (...) oraz Gminy (...) na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) kwietnia 2012 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w (...) z dnia (...) grudnia 1951 r.

W dniu (...) lipca 2015 r. (data nadania w polskim urzędzie pocztowym) pełnomocnik skarżących złożył skargę kasacyjną od powyższego wyroku Sądu.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w dniu (...) lipca 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie 96 egzemplarzy jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjne. Wezwanie powyższe zostało doręczone w dniu (...) lipca 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru karta 778 akt sądowych).

Pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. pełnomocnik skarżących złożył do akt sprawy 96 odpisów skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej p.p.s.a. - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 sierpnia 2015 r. mającym zastosowanie w niniejszej sprawie - skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Stosownie zaś do treści art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Braki skargi kasacyjnej polegające na niedołączeniu jej odpisów są brakami formalnymi podlegającymi uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie zaś do art. 178 powołanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie przesyłkę zawierającą wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej przez nadesłanie 96 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej, poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 p.p.s.a.), doręczono pełnomocnikowi skarżących w dniu (...) lipca 2015 r.- co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 92 akt sadowych). Termin na uzupełnieni braków formalnych skargi kasacyjnej upłynął zatem w dniu (...) sierpnia 2015 r. Jak wynika natomiast z koperty, w której nadesłano brakujące odpisy skargi kasacyjnej, przesyłka zawierająca niniejsze odpisy nadana została w urzędzie pocztowym w dniu (...) sierpnia 2015 r. Niewątpliwe zatem po terminie wynikającym z wezwania Sądu, wobec czego skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Na marginesie wskazać należy, że w aktach znajduje się wniosek skarżących z dnia (...) lipca 2015 r. o przedłużenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej z uwagi na urlop pełnomocnika, wniosek taki nie mógł jednak zostać uwzględniony. Wskazany bowiem w art. 178 p.p.s.a. termin do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej jest terminem zawitym i nie ulega on wydłużeniu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.