Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777563

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
I SA/Wa 474/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Skarbu Państwa - Nadleśnictwa (...) o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 2006 r., nr (...) w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Nadleśnictwa (...) na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 2006 r., nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

Skarb Państwa - Nadleśnictwo (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...), uchylającą decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) czerwca 2013 r. i orzekającą o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 2006 r., nr (...), stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem (...) grudnia 1990 r. przez sprawujące zarząd przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Metalowe (...) im. (...) w S., prawa użytkowania wieczystego na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie S., obr. (...), oznaczonej jako działki nr (...) i (...), o łącznej powierzchni (...) ha.

Skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania ww. decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 2006 r. uzasadniając, że jej wykonanie rodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody przez utratę obszaru leśnego o znacznej powierzchni, tj. (...) ha. Zainteresowana Spółka może zbyć prawo użytkowania wieczystego, nabyte na podstawie przedmiotowej decyzji, co może spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Wniosek podlega uwzględnieniu.

Stosownie do treści przepisu art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Sąd - badając całokształt okoliczności sprawy - uznał, że składając wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotowego aktu skarżący w sposób wystarczający wykazał istnienie przesłanek, o których mowa w powołanym wyżej przepisie. Podniesione przez stronę skarżącą okoliczności są zasadne.

Decyzja, o której wstrzymanie zawnioskowała strona wnosząca skargę, powoduje istotną zmianę stosunków w sferze prawa do nieruchomości objętej postępowaniem - tj. prawa użytkowania wieczystego, bowiem na podstawie powołanego orzeczenia z 2006 r. zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości. Użytkownik wieczysty może zatem podjąć działania zmierzające do realizacji przysługującego mu uprawnienia. Oznacza to realną możliwość zbycia praw do nieruchomości, co może doprowadzić do sytuacji, w której powstaną skutki trudne do odwrócenia, zaś organ administracyjny, działający w granicach swojej właściwości i kompetencji, nie będzie miał żadnych możliwości prawnych zniweczenia skutków cywilnoprawnych, powstałych w wyniku zawartej umowy sprzedaży.

Powołane zatem we wniosku okoliczności stanowią przesłankę pozytywną do uwzględnienia wniosku i wstrzymania wykonania przedmiotowej decyzji.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na postawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.