Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097884

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
I SA/Wa 450/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 450/10 w przedmiocie udzielenia informacji w sprawie ze skargi K. R. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji postanawia: odrzucić zażalenie Sygn. akt I SA/Wa 450/10 POSTANOWIENIE Dnia 13 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 450/10 w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ze skargi K. R. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 13 kwietnia 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA Maria Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. R.

na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 450/10 w przedmiocie udzielenia informacji w sprawie ze skargi K. R.

na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...)

w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

postanawia:

odrzucić zażalenie UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2010 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie K. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 450/10 odrzucającego zażalenie K. R. na punkt 2 zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Stosownie do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. wezwano K. R. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Pismem z dnia 10 stycznia 2011 r. (k-189) K. R. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powyższe zarządzenie.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt I OZ 50/11 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił powyższe zażalenie.

Wezwaniem skutecznie doręczonym (k-221) w dniu 25 lutego 2011 r. Sąd wezwał skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 14 grudnia 2011 r. w przedmiocie wezwania skarżącej do uiszczenia 100,00 (sto) złotych tytułem wpisu sądowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Termin do uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu 4 marca 2011 r.

Pomimo upływu zakreślonego przez Sąd terminu K. R. do dnia wydania postanowienia nie uiściła wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z treścią art. 178 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne. Skoro skarżąca prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków zażalenia nie uiściła wymaganego wpisu sądowego w wyznaczonym przez Sąd terminie, to zażalenie takie należało uznać za niedopuszczalne i odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie powołanego art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

POSTANOWIENIE

Dnia 13 kwietnia 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA Maria Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. R.

na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 450/10 w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ze skargi K. R.

na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...)

w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

postanawia:

odrzucić zażalenie Sygn. akt I SA/Wa 450/10

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2010 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie K. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 450/10 odrzucającego zażalenie K. R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2010 r.

Stosownie do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. wezwano K. R. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Pismem z dnia 10 stycznia 2011 r. (k-189) K. R. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powyższe zarządzenie.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt I OZ 51/11 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił powyższe zażalenie.

Wezwaniem skutecznie doręczonym (k-220) w dniu 25 lutego 2011 r. Sąd wezwał skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 14 grudnia 2011 r. w przedmiocie wezwania skarżącej do uiszczenia 100,00 (sto) złotych tytułem wpisu sądowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Termin do uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu 4 marca 2011 r.

Pomimo upływu zakreślonego przez Sąd terminu K. R. do dnia wydania postanowienia nie uiściła wymaganego wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z treścią art. 178 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne. Skoro skarżąca prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków zażalenia nie uiściła wymaganego wpisu sądowego w wyznaczonym przez Sąd terminie, to zażalenie takie należało uznać za niedopuszczalne i odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie powołanego art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.