Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989260

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 lutego 2009 r.
I SA/Wa 436/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Lucyna Picho.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2008 r., nr (...) w przedmiocie przekazania według właściwości skargi postanawia: przyznać W. K. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie z urzędu adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2008 r., nr (...) wydaną w przedmiocie przekazania skargi według właściwości.

W dniu 10 lutego 2009 r. W. K. nadesłał do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu skarżący ujawnił, że nie posiada majątku, zamieszkuje w mieszkaniu o powierzchni (...) m2, zadłużonym i zdewastowanym. Jego dochód stanowią świadczenia uzyskiwane z tytułu renty w wysokości (...) zł. Wskazać również należy, że z nadesłanych do Sądu akt administracyjnych wynika, że W. K. pozostaje pod stałą opieką Ośródka Pomocy Społecznej i regularnie pobiera świadczenia w ramach pomocy społecznej, zamieszkuje samotnie.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy zgodnie z art. 243 § 1 powołanej ustawy może być przyznane osobie fizycznej na jej wniosek. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym - wówczas obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub częściowym - wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych i wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 ustawy).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 powołanej ustawy).

W ocenie Sądu przedstawiona wyżej sytuacja materialna wnioskodawcy, przy uwzględnieniu wysokości jego miesięcznych dochodów jest na tyle trudna, że w pełni uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata. Z miesięcznej renty w wysokości około (...) zł W. K. nie jest w stanie opłacić kosztów profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku koniecznego dla swojego utrzymania. Dodać również należy, że brak jest okoliczności wskazujących na to, że sytuacja majątkowa W. K. w najbliższej przyszłości może ulec zmianie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i 2 pkt 7 powołanej ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.