Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1827243

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2015 r.
I SA/Wa 401/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. O. kwotę 180,00 zł. (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 złotych (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, łącznie kwotę 221,40 zł. (dwieście dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2013 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał J. S. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

W piśmie z dnia 9 kwietnia 2013 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) poinformowała o wyznaczeniu adwokata M. O. pełnomocnikiem z urzędu dla J. S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpatrzeniu skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) oddalił skargę oraz przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. O. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240,00 złotych oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 złotych.

W dniu 11 grudnia 2013 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna sporządzona przez adwokata M. O. od powyższego wyroku wraz z wnioskiem o zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów nieopłaconej w całości ani w części pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15 lipca 2015 r. sygn. akt I OSK 109/14 oddalił skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Po sprawdzeniu w aktach sądowych ustalono, że pełnomocnik reprezentował skarżącego na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 15 lipca 2015 r.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radcy prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. Nr 461 j.t.).

W niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia. Stosownie do jego treści za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stawka wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1 lit. c tj. 240,00 złotych, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120,00 złotych.

W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach. Obecnie stawka ta wynosi 23%.

Mając na uwadze fakt, iż wyznaczony pełnomocnik prowadziła sprawę w I instancji oraz sporządził i wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu i brał udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym należało mu przyznać wynagrodzenie w wysokości 180,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 złotych - łącznie kwotę 221,40 złotych.

O powyższym orzeczono, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a wyżej powołanego Rozporządzenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.