Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897913

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 maja 2011 r.
I SA/Wa 377/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba.

Sędziowie WSA: Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz Marta Kołtun-Kulik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2011 r. sprawy ze skargi J.N. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) marca 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.