I SA/Wa 341/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2431126

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r. I SA/Wa 341/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg G. M., M. K. i J. P. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) grudnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu (...) postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

G. M., M. K. i J. P. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) grudnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu (...).

Pismem z dnia (...) czerwca 2017 r., sygn. akt (...), Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa zawiadomiła o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w sprawie decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) października 2012 r., nr (...) oraz w sprawie decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) listopada, nr (...) i wniosła o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie.

Z nadesłanych przez Prezydenta (...) w dniu 8 grudnia 2017 r. kopii ww. decyzji Prezydenta (...) wynika, że dotyczą one nieruchomości będącej przedmiotem również decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie, tj. nieruchomości położonej przy dawnej ul. (...) nr hip. (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Z powołanego na wstępie pisma Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa z dnia (...) czerwca 2017 r. wynika, że przed ww. Komisją toczy się postępowanie rozpoznawcze w sprawie decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) października 2012 r., nr (...) oraz w sprawie decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) listopada, nr (...) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718). Decyzje te dotyczą nieruchomości będącej również przedmiotem decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy w razie powzięcia przez Komisję informacji o toczącym się przed organem administracji, sądem administracyjnym, sądem powszechnym lub Sądem Najwyższym postępowaniu dotyczącym decyzji eprywatyzacyjnej albo postępowaniu o zapłatę odszkodowania lub wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości, toczącym się na skutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej. Komisja zawiadamia organ lub sąd o wszczęciu postępowania rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu.

Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie sądowe ulega zawieszeniu.

Z tego względu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.