Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786206

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2014 r.
I SA/Wa 3163/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Miernik.

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis (spr.), Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 października 2014 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta W. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. Prezydent Miasta W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) r. nr (...) uchylającą decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) i orzekającą o ustaleniu odszkodowania w wysokości (...) zł na rzecz W. G., z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w W., oznaczonej jako działka nr (...), obręb (...), o pow. (...) ha, przeznaczonej pod budowę obwodnicy miasta W. w ciągu drogi krajowej nr (...), od k.m. (...) do k.m. (...) i zobowiązującą do wypłaty tak ustalonego odszkodowania Prezydenta Miasta W. w terminie 14 dni od dnia wydania tej decyzji.

W dniu (...) r. Minister Infrastruktury i Rozwoju przesłał decyzję własną z dnia (...) r. nr (...), wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), uchylającą decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) r. i orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. W orzecznictwie przyjmuje się, że zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na tej podstawie powinno mieć miejsce zawsze, gdy jest to uzasadnione względami celowości, sprawiedliwości oraz ekonomiki procesowej (zob. postanowienie NSA z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt I FZ 164/06, Lex Polonica nr 415565). Stanowisko takie znajduje akceptację w doktrynie, która podkreśla, że sąd korzystając z podstawy zawieszenia określonej w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. powinien mieć na względzie możliwość wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją, jak i przesłanek do wznowienia postępowania sądowego (zob. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2010, s. 209), a to oznacza, że przesłanka prejudycjalna z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. powinna być ujmowana w sposób szeroki.

W niniejszej sprawie uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody (...) z dnia (...) r. rodzi ten skutek, że w przypadku uprawomocnienia się decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) r. w niniejszej sprawie zachodzić będzie przesłanka do umorzenia postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość orzekania.

Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.