Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851941

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lipca 2014 r.
I SA/Wa 3007/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.), Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2014 r. sprawy ze skargi P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

1. oddala skargę;

2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego P. S., tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.