Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852096

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.
I SA/Wa 2979/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.