Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786192

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 r.
I SA/Wa 2959/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Gdesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku R. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 kwietnia 2014 r. R. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...), nr (...), o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości (...), gmina (...), oznaczonej jako działka (...) o pow. (...) ha, stanowiącej własność R. S.

W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewoda (...) postanowieniem z dnia (...), nr (...), na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm., dalej jako: "ugn") wstrzymał z urzędu wykonanie zaskarżonej decyzji z dnia 6 sierpnia 2014 r., nr 444/S/14.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie wykonania.

Przepis art. 9 ugn stanowi, że w sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a ugn, w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

W rozpoznawanej sprawie Wojewoda (...), na podstawie powołanego wyżej przepisu ugn, postanowieniem z dnia 16 września 2014 r., nr 60/S/14, wstrzymał z urzędu wykonanie decyzji własnej z dnia (...), nr (...).

W świetle powyższego brak jest podstaw do odrębnego orzekania w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Z tych względów zawarty w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji należało oddalić.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.