Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1612657

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 października 2014 r.
I SA/Wa 2895/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w sprawie ze skargi B. W. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 sierpnia 2014 r. B. W. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lutego 2014 r. utrzymująca w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2013 r. potwierdzającą B. W., A. H., K. W. i D. W. prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiadając na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 9 października 2014 r. skarżący cofnął wniesioną w niniejszej sprawie skargę.

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności, które czyniłyby cofnięcie skargi niedopuszczalnym.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.