Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2014 r.
I SA/Wa 2751/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. R. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP postanawia:

1.

odrzucić skargę.

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I z dnia 5 września 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwaniem z dnia 11 września 2014 r., zobowiązał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 2 jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone W. R. w dniu 16 września 2014 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru k- 16 akt sądowych). W wyznaczonym terminie adresat nie uzupełnił wskazanych braków formalnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie, co wskazano wcześniej, wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczone zostało skarżącemu w dniu 16 września 2014 r.,

a zatem termin do jego wykonania upłynął w dniu 23 września 2014 r.,

W. R. nie nadesłał odpisów skargi, a zatem nie został uzupełniony brak formalny skargi i skarga jako taka podlegała odrzuceniu (por. uchwała NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13).

Na marginesie Sąd wskazuje, że pomimo odrzucenia skargi, interes prawny skarżącego będzie chroniony, bowiem stanie się on automatycznie uczestnikiem postępowania sądowego dotyczącego zaskarżonej decyzji Ministra wszczętego na skutek skarg innych osób.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu sądowego Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.