Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844519

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lutego 2014 r.
I SA/Wa 2589/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis Emilia Lewandowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2014 r. sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.