Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2916719

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 listopada 2010 r.
I SA/Wa 252/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi J.F. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia (...) kwietnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.