Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2076805

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2015 r.
I SA/Wa 2513/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zawiesić postępowanie międzyinstancyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2513/14 oddalił skargę H. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu 25 września 2015 r. (data nadania w Polskim Urzędzie Pocztowym) skarżący wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Poinformował jednocześnie, że w dniu (...) czerwca 2015 r. zmarła uczestniczka postępowania H. R.

Następnie w odpowiedzi na pismo Sądu z dnia 27 października 2015 r., Urząd Stanu Cywilnego (...) nadesłał odpis zupełny aktu zgonu uczestnika postępowania J. H.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływana dalej jako "p.p.s.a.", sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego. W niniejszej sprawie zaistniały powyższe okoliczności, a zatem powstała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego z urzędu z uwagi na zgon uczestniczka postępowania - J. H.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.