Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097883

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 września 2011 r.
I SA/Wa 2510/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Aneta Wirkowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku adwokata G. K. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2010 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości kwoty nienależnie pobranego świadczenia postanawia odmówić przyznania wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 2510/10 oddalił skargę M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2010 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości kwoty nienależnie pobranego świadczenia.

Z kolei postanowieniem z dnia 7 czerwca 2011 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

W dniu 19 września 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo z dnia 8 września 2011 r., w którym wyznaczony z urzędu pełnomocnik skarżącej wskazał, że nie znalazł podstaw prawnych do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie. Jednocześnie pełnomocnik wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, a także stawki minimalne opłat za czynności adwokackie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

W myśl § 20 powołanego rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. Podkreślić należy, że złożenie wskazanego oświadczenia, stanowi konieczną przesłankę warunkującą przyznanie pełnomocnikowi wyznaczonemu z urzędu stosownego wynagrodzenia.

W rozpoznawanej sprawie wyznaczony z urzędu pełnomocnik w złożonym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej nie zawarł oświadczenia, o którym mowa w § 20 powołanego rozporządzenia.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.