Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817227

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
I SA/Wa 2305/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K., A. K. i Y. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.