Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966831

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2016 r.
I SA/Wa 2272/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) października 2015 r., nr (...) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził, że decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w L. z dnia (...) maja 1962 r., znak (...) oraz utrzymana nią w mocy decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w H. z dnia (...) stycznia 1962 r., znak (...) zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto nie stwierdził nieważności ww. orzeczeń z uwagi na wystąpienie nieodwracalnych skutków prawnych.

W decyzji tej zostało zawarte pouczenie, że stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

A. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. decyzje Ministra.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm. Sąd odrzuca skargę, jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Natomiast w myśl art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

W przepisie art. 15 k.p.a. sformułowana jest zasada dwuinstancyjności postępowania, co oznacza, że w przypadku złożenia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji, organ odwoławczy rozpatruje sprawę ponownie. Przepis art. 127 § 3 k.p.a. wskazuje, iż od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Oznacza to, że od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi służy stronie prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W niniejszej sprawie decyzją z dnia (...) października 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził, że decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w L. z dnia (...) maja (...) r., znak (...) oraz utrzymana nią w mocy decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w H. z dnia (...) stycznia 1962 r., znak (...) zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto nie stwierdził nieważności ww. orzeczeń z uwagi na wystąpienie nieodwracalnych skutków prawnych. Zaskarżona do Sądu decyzja z dnia (...) października 2015 r. została zatem wydana przez organ działający w pierwszej instancji, a stronie skarżącej przysługiwał wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a nie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z tych względów wniesiona skarga podlega odrzuceniu.

W związku z błędnym pouczeniem zawartym w przedmiotowym orzeczeniu organu, stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy do organu II instancji oraz wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, bowiem zgodnie z treścią art. 112 k.p.a. błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.