Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506732

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 r.
I SA/Wa 2156/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. wniósł drogą elektroniczną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Mając na uwadze, iż wniesiona skarga nie została podpisana przez skarżącego, Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z 12 grudnia 2017 r. (karta nr 1 akt sądowych) wezwała skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie do Sądu podpisanego egzemplarza skargi bądź podpisanie w siedzibie Sądu egzemplarza skargi znajdującego się w aktach sprawy. Wskazano, że niewykonanie przez skarżącego ww. wezwania w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka pocztowa, zawierająca wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi, pomimo prawidłowego przesłania na adres skarżącego, zgodny z aktami administracyjnymi sprawy, nie została odebrana (koperta - karta nr 18 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", każde pismo strony powinno zawierać:

1)

oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2)

oznaczenie rodzaju pisma;

3)

osnowę wniosku lub oświadczenia;

4)

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5)

wymienienie załączników.

Skarżący A. P. w przedmiotowej sprawie nie podpisał skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przesyłkę zwrócono do Sądu 23 lutego 2018 r. z adnotacją na kopercie "zwrot nie podjęto w terminie" oraz o podwójnym awizowaniu (w dniach 30 stycznia 2018 r. i 7 lutego 2018 r.), o czym umieszczono zawiadomienie w drzwiach adresata.

Przesyłkę uznano za skutecznie doręczoną w dniu 13 lutego 2018 r. ze względu na treść art. 73 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 73 § 1 i 2 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 p.p.s.a., pismo takie składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo urzędzie gminy, umieszczając jednocześnie zawiadomienie - o jego złożeniu wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od pozostawienia zawiadomienia - w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy (art. 73 § 3 p.p.s.a.). Doręczenie wówczas uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu liczonego od dnia pierwszego awiza (art. 73 § 4 p.p.s.a.).

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy, Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Odrzucenie skargi z powodu braku podpisu może nastąpić jedynie po skutecznym doręczeniu wezwania do jego uzupełnienia.

Należało zatem przyjąć, że wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi zostało skutecznie doręczone skarżącemu 13 lutego 2018 r. (tj. po upływie czternastu dni od pierwszego awiza z 30 stycznia 2018 r.).

Oznacza to, że zakreślony dla skarżącego siedmiodniowy termin na uzupełnienie braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie 6 lutego 2018 r.

Skarżący nie wykonał wezwania Sądu.

W konsekwencji powyższego, niewykonanie przez skarżącego wezwania Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie do Sądu podpisanego egzemplarza skargi bądź podpisanie w siedzibie Sądu egzemplarza skargi znajdującego się w aktach sprawy, uniemożliwia nadanie skardze prawidłowego biegu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.