I SA/Wa 2144/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2517678

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Wa 2144/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A. i W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego postanawia odrzucić skargę kasacyjną W. K.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi A. i W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2013 r., nr (...).

W dniu (...) lutego 2018 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynął wniosek M. K. i M. K. (następców prawnych po zmarłym W. K. reprezentowanych przez adw. J. D. z substytucji którego został ustanowiony w sprawie adw. M. B.) o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu.

Odpis nieprawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony adwokatowi - J. D.s w dniu (...) marca 2018 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru).

W dniu (...) kwietnia 2018 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna, w której w nagłówku jako skarżący zostali wskazani - W. K. i M. K. Skarga kasacyjna została sporządzona przez pełnomocnika - adw. M. B. działającego z substytucji adw. J. D.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 t.j.) zwanej dalej p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do dyspozycji art. 173 § 2 ww. ustawy skargę kasacyjną może wnieść strona, (...) po doręczeniu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W niniejszej sprawie skarżący - W. K. nie otrzymał odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, gdyż zmarł przed wydaniem wyroku przez Sąd. W postępowaniu sądowym uczestniczyli jego następcy prawni - M. K. i M. K. reprezentowani przez adw. M. B. działającego z substytucji adw. J. D.

Stwierdzić zatem należy, że pełnomocnik nie był uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej w imieniu W. K. z uwagi na śmierć strony i wygaśnięcie pełnomocnictwa udzielonego przez skarżącego pełnomocnikowi - r.pr. E. K.

Z tego też względu, skarga kasacyjna wniesiona przez pełnomocnika w imieniu skarżącego W. K., jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.