Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097878

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
I SA/Wa 2139/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miejskiej G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przekazania własności nieruchomości postanawia: odmówić przywrócenia termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 października 2011 r. Gmina Miasta G. wniosła skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przekazania własności nieruchomości. Skarżąca wraz z przedmiotową skargą złożyła wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia, podnosząc, że niniejsza skarga została wysłana z Urzędu Miejskiego w G. w dniu 29 sierpnia 2011 r. Natomiast w dniu 5 października 2011 r. nadana w dniu 29 sierpnia 2011 r. skarga została przez Pocztę Polską zwrócona w związku z zaistniałą omyłką pisarką dotyczącą niezgodności adresu zawartego na zwrotnym potwierdzeniu odbioru z adresem zawartym na kopercie nadawczej. Na kopercie widniał adres: Krajowa Komisją Uwłaszczeniowa (...), zaś na zwrotnym potwierdzeniu odbioru: Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa (...). W związku z zaistniałym zdarzeniem skarżąca wskazała, iż nie było możliwe złożenie skargi w terminie. Do ww. wniosku została dołączona kserokopia koperty i zwrotnego potwierdzenia odbioru obrazująca powyższą sytuację.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została w dniu 1 września 2011 r. doręczona Burmistrzowi Giżycka reprezentującego Gminę Miejską G.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Przy czym kryterium braku winy, jako przesłanki przywracającej termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, wiąże się z obowiązkiem szczególnej staranności przy dokonaniu tej czynności. Zatem wniosek o przywrócenie terminu powinien zawierać uzasadnienie, w którym strona uprawdopodobni brak winy w przekroczeniu terminu. W doktrynie przedstawiono bowiem pogląd, że przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wtedy gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wskaże, że niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do wniesienia prośby o przywrócenie terminu. W orzecznictwie sądowym można wskazać następujące przykłady okoliczności faktycznych, które nie uzasadniają braku winy w uchybieniu terminu np. dopuszczenie się choćby lekkiego niedbalstwa przez stronę (wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2002 r. sygn. akt II SA/Wa 1329/01, niepubl.) zaniedbanie pracownika odpowiedzialnego za sprawy napływającej korespondencji w zakładzie osoby prawnej (wyrok NSA z dnia 9 marca 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 1288/99, LEX nr 44331), niedostateczna staranność w prowadzeniu własnych spraw (postanowienie NSA z dnia 10 lutego 2000 r., SA/Sz 1117/99, niepubl.).

Z wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia przedmiotowej skargi wynika, że uchybiła ona terminowi poprzez mylne oznaczenie adresata w korespondencji wysłanej do Sądu w terminie, która to korespondencja z powodu tej omyłki została w dniu 5 października 2011 r. zwrócona nadawcy czyli skarżącej. Zatem dzień 5 października 2011 r. był dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi. W tej sytuacji wniosek złożony w dniu 7 października 2011 r. o przywrócenie terminu wniesiony został w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi. Dodatkowo równocześnie z wnioskiem strona wniosła skargę. Jednakże nie można uznać, iż w sprawie spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące przywrócenie uchybionego terminu (art. 87 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), gdyż z akt sprawy wynika, że skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia skargi z własnej winy.

Wobec powyższego, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.