Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509505

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 maja 2018 r.
I SA/Wa 210/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. Spółki z o.o. (...) S.K.A. w W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi G. Spółki z o.o. (...) S.K.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości postanawia umorzyć postępowanie z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

G. Spółka z o.o. (...) S.K.A. w W. (dalej jako skarżąca), wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości.

W skardze skarżąca sformułowała też wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, a następnie pismem z dnia (...) kwietnia 2018 r. cofnęła go wskazując, iż decyzję tę wykonała i wniosek stał się bezprzedmiotowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Postępowanie zainicjowane wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, podlegało umorzeniu na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 64 § 3 i art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Zarówno skargę jak i wniosek skarżący może cofnąć na podstawie art. 60 p.p.s.a. Cofnięcie skargi wiąże sąd, jednak może uznać on cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Nadto sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę oraz gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn (art. 161 § 1 pkt 1 i 3 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.