Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1612630

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 października 2014 r.
I SA/Wa 2079/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Lucyna Picho (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G. D. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia przyznać G. D. prawo pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

W następstwie skargi i wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł (k-18) wniesionej do Sądu G. D. przesłała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu strona podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z córką, a dochodem rodziny jest emerytura skarżącej w kwocie (...) zł wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w kwocie (...) zł oraz emerytura córki w kwocie (...) zł oraz czynsz dzierżawny w kwocie (...) zł. Wnioskodawczym ujawniła, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni (...) m2 wraz z działką na której jest posadowiony o powierzchni (...) m2. Uzasadniając wniosek dodała, że jest osobą niepełnosprawną i chorą i wymaga pielęgnacji. Miesięcznie wydaje na leki około (...) zł, a jej córka, która ma orzeczoną grupę inwalidzką około (...) zł.

Rozpoznając wniosek na wstępie należy zauważyć, że prawo pomocy stosownie do treści art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym - wówczas obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub częściowym - wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych i wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 ustawy).

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w ocenie referendarza sądowego rozpoznającego wniosek istnieją podstawy do jego uwzględnienia, to znaczy do zwolnienia G. D. od uiszczenia kosztów sądowych. Mając zatem na uwadze to, iż wnioskodawczym wykazała, że jej jedynym źródłem utrzymania jest dochód z emerytury, a dodatkowo ponosi ona i pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym córka koszty związane z opłacaniem leków w łącznej kwocie (...) zł uznać należało, że samodzielne opłacenie kosztów sądowych może stanowić znaczne obciążenie dla budżetu skarżącej.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.