Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2227330

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2017 r.
I SA/Wa 1979/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) września 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 1979/14 w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną M. S. od wyroku tego Sądu z dnia 17 lutego 2016 r. ze względu na jej sporządzenie i podpisanie osobiście przez skarżącego.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł w dniu (...) października 2016 r. (data stempla biura podawczego) zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej zwanej "p.p.s.a." zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Z akt sprawy wynika, że skarżący M. S. w dniu (...) września 2016 r. otrzymał odpis postanowienia z dnia 5 września 2016 r. wraz z informacją o przysługującym prawie wniesienia zażalenia i trybie jego wniesienia.

Stwierdzić należy, że pomimo otrzymanego pouczenia zażalenie zostało sporządzone przez skarżącego osobiście.

Z tego względu, zażalenie jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.