Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844537

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lutego 2014 r.
I SA/Wa 197/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej " (...)" z siedzibą w W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) października 2013 r. Nr (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Wa 197/14 i I SA/Wa 141/14 oraz prowadzić je pod sygnaturą I SA/Wa 141/14

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.