Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2827585

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 marca 2015 r.
I SA/Wa 19/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Przybysz (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Skiba Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2015 r. sprawy ze skargi I. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.