Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2877885

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2012 r.
I SA/Wa 1847/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2012 r. sprawy ze skargi M. O. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.