I SA/Wa 1819/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SA/Wa 1819/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1730402

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2015 r. I SA/Wa 1819/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sędziowie WSA: Emilia Lewandowska (spr.), Anita Wielopolska-Fonfara.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2015 r. sprawy ze skargi X S.A. z siedzibą w K. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania. oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...), postanowieniem z (...) kwietnia 2014 r. nr (...), utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta (...) z (...) grudnia 2013 r. nr (...), zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr (...) i (...) z obrębu (...), o pow. (...) m2.

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że Prezydent (...) zawiesił z urzędu postępowanie przekształceniowe na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Wskazana w postanowieniu nieruchomość stanowi własność skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółki X S.A. w K. Użytkownik wieczysty wnioskiem z 5 marca 2012 r. wystąpił o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności tej nieruchomości. Art. 3 ust. 3 ustawy przekształceniowej zastrzega, że decyzja przekształceniowa nie narusza praw osób trzecich. Zastrzeżenie to chroni m.in. osoby, które złożyły wniosek w trybie dekretu z 26 października 1945 r. o przyznanie prawa własności czasowej. Rozpoznanie ich sprawy ma pierwszeństwo przed innymi postępowaniami dotyczącymi tej nieruchomości. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie budzi wątpliwości, że przedmiotowa nieruchomość leży w granicach dawnej nieruchomości hipotecznej. W odniesieniu do tej nieruchomości został złożony w dniu 12 lutego 1949 r. wniosek w trybie art. 7 dekretu z 26 października 1945 r. Uzasadnia to, w ocenie organu odwoławczego, zawieszenie postępowania przekształceniowego do czasu zakończenia postępowania dekretowego. W ocenie organu II instancji prowadzone przed SKO w W. postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami z (...).10.1988 r. przyznające prawo zarządu tej nieruchomości Y nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., a tym samym przesłanki do zawieszenia postępowania przekształceniowego.

W skardze na decyzję Wojewody (...) X S.A z siedzibą w K. zarzuciła naruszenie przepisów prawa procesowego tj. przede wszystkim art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 12 § 1 k.p.a. oraz naruszenie prawa materialnego tj. przede wszystkim art. 1 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także naruszenie interesu prawnego skarżącej wywodzonego przez nią z art. 1 ust. 1 ustawy o przekształceniu dającego jej prawo przekształcenia przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z uwagi na powyższe skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga jest bezzasadna.

W sprawie jest bezsporne, w że w odniesieniu do przedmiotowej działki gruntu zostało wszczęte postępowanie z wniosku skarżącej Spółki o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego skarżącej w prawo własności tej nieruchomości. Wniosek o przekształcenie w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. Nr 83) skarżąca złożyła do organu 5 marca 2012 r. Jest również bezsporne, że objęta tym wnioskiem nieruchomość (...) położona jest na obszarze objętym działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. W trybie art. 7 tego dekretu został złożony w dniu 12 lutego 1949 r. wniosek o przyznanie prawa, wówczas własności czasowej, do nieruchomości hipotecznej, w skład której wchodzi przedmiotowa działka gruntu. Wniosek dekretowy nie został rozstrzygnięty na datę wydania zaskarżonego w niniejszej sprawie postanowienia, co nie jest kwestionowane przez strony. Oceny zatem wymaga czy istnieje zależność, inaczej związek przyczynowy, między uprzednim rozstrzygnięciem w przedmiocie wniosku dekretowego a rozpatrzeniem sprawy przekształceniowej i wydaniem decyzji. Stwierdzenie takiego związku przyczynowego uzasadniałoby zawieszenie postępowania przekształceniowego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Związku przyczynowego należy poszukiwać w przepisach prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. Podstawą prawną decyzji przekształceniowej stanowią przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 3 tej ustawy decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich. Skoro nie zostały rozstrzygnięte roszczenia zgłoszone przez dawnych właścicieli do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem przekształceniowym, dokonywanie jakichkolwiek przekształceń własnościowych dotyczących tej nieruchomości powinno być zawieszone. Roszczenia te mają bowiem pierwszeństwo przed innymi roszczeniami dotyczącymi tej nieruchomości. Dlatego rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonej decyzji jest zgodne z prawem. Nie jest dopuszczalne dokonanie w postępowaniu przekształceniowym oceny zasadności roszczeń dekretowych i możliwości ich rozstrzygnięcia a także badanie czy możliwe jest przyznanie prawa użytkowania wieczystego "dekretowiczom" do nieruchomości, której dotyczy wniosek przekształceniowy skarżącej. Nastąpić to może tylko przez właściwy do tego organ i w przewidzianym dla rozstrzygnięcia wniosków dekretowych postępowaniu. Przytaczając w uzasadnieniu skargi orzeczenia sądów administracyjnych skarżąca niejako rozstrzyga wniosek dekretowy, którego rozpatrzenie stanowi powód zawieszenia postępowania zaskarżonym postanowieniem. Zarówno skarżąca jak i organ administracji publicznej rozpoznający wniosek o przekształcenie, a także Sąd administracyjny rozpoznający niniejszą skargę, nie są uprawnieni do takiej oceny. Dlatego postępowanie przekształceniowe musi być zawieszone do czasu rozpatrzenia wniosku dekretowego, gdyż wynik tego postępowania ma znaczenie dla dalszego rozstrzygnięcia o prawach do tej nieruchomości. Z powyższych względów, uznając zawieszenie postępowania przekształceniowego za zasadne, Sąd nie podziela zarzutów skargi dotyczących naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 12 § 1 k.p.a. Również niezasadne są zarzuty naruszenia wskazanych w skardze przepisów prawa materialnego gdyż interes prawny skarżącej spółki nie może naruszać interesu prawnego dawnych właścicieli, a dotyczącego praw do przedmiotowej nieruchomości.

Z powyższych względów Sąd na zasadzie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.