Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966825

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2015 r.
I SA/Wa 1785/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. W. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1785/14 w sprawie ze skargi D. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 września 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1785/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Odpis nieprawomocnego wyroku został doręczony skarżącemu w dniu (...) lutego 2015 r.

W dniu (...) lutego 2015 r. skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1785/14, przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego, na którego w dniu (...) marca 2015 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w (...) wyznaczyła radcę prawnego B. C.

W dniu (...) maja 2015 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 września 2014 r., z jednoczesnym wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku.

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Na powyższe postanowienie złożone zostało zażalenie, które Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 9 października 2015 r., sygn. akt I OZ 1206/15 - oddalił.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku. Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu, jest bezskuteczna (art. 85 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ogłoszony został na rozprawie w dniu 12 września 2014 r. Sentencję doręczono stronie skarżącej w dniu (...) lutego 2015 r. Oznacza to, że ustawowy siedmiodniowy termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął dla strony w dniu (...) lutego 2015 r. Złożenie zatem przez skarżącego wniosku o sporządzenie uzasadnienia w dniu (...) maja 2015 r. oznacza, że wniosek ten złożony został z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a., który jak wynika z akt sprawy, nie został przez Sąd przywrócony.

Z tych względów, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.