Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966824

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 października 2015 r.
I SA/Wa 1775/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

B. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Wraz z wniesioną skargą skarżąca wystąpiła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż wykonanie zaskarżonej decyzji spowodowałoby wyrządzenie znacznej szkody w jej majątku ze względu na fakt, iż skarżąca jest emerytką, pobiera emeryturę w kwocie (...) zł, a jej zarobki dodatkowe wynoszą (...) zł. Kwoty te wystarczają tylko na jej utrzymanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) po przekazaniu skargi przez organ sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 782.) w sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Jak wynika z pisma z dnia (...) października 2015 r. (k-8) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) w niniejszej sprawie nie wydało postanowienia w trybie art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Z uwagi na podniesione przez skarżącą w uzasadnieniu okoliczności oraz fakt nie wydania przez organ postanowienia w trybie art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uznać należało, że wykazana została jego zasadność w świetle cytowanych przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 powołanej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.