Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 706286

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2010 r.
I SA/Wa 1775/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda Bogdan Wolski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2010 r. sprawy ze skargi J. M. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku z dnia 13 czerwca 2009 r. (I SAB/Wa 155/08) przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 października 2009 r. J. M. wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I SAB/Wa 155/08), żądając wymierzenia organowi grzywny.

Ustosunkowując się do skargi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie.

Uzasadniając powyższe stanowisko organ przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego i poinformował, że powołany wyżej wyrok Sądu został przez Kolegium wykonany i w konsekwencji skarga jest bezzasadna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Na wstępie Sąd wyjaśnia, że zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "p.p.s.a", w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Wobec powyższego należy wskazać, iż z dokumentów zgromadzonych w aktach administracyjnych oraz w aktach sądowych sprawy sygn. akt I SAB/Wa 155/08 wynika, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2009 r. zobowiązał Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do rozpatrzenia - w terminie dwóch miesięcy od daty zwrotu akt wraz z odpisem prawomocnego wyroku - wniosku J. M. z dnia 27 maja 2003 r. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ul. (...). Odpis powyższego prawomocnego orzeczenia wraz z aktami sprawy został doręczony organowi w dniu 1 lipca 2009 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia (...) września 2009 r., nr (...), umorzyło postępowanie dotyczące wniosku J. M. z dnia 27 maja 2003 r. Decyzją z dnia (...) września 2009 r., nr (...), Kolegium utrzymało w mocy powyższą decyzję.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy prowadzonej z udziałem skarżącego, do której odnosi się także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2009 r., Sąd stwierdza, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w terminie określonym w tym orzeczeniu, rozstrzygnęło sprawę zainicjowaną wnioskiem z 27 maja 2003 r.

Oznacza to, iż nie został spełniony jeden z ustawowych warunków wymierzenia organowi grzywny. Nie mamy bowiem w tym przypadku do czynienia z niewykonaniem wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność. Niewykonanie wyroku ma miejsce jedynie wówczas, gdy organ nie wykonuje obowiązku wydania w określonym terminie aktu lub podjęcia innej czynności. Nie jest przy tym istotne czy rozstrzygając sprawę organ uwzględnił w całości lub w części żądanie zawarte w podaniu, gdyż obowiązkiem organu wynikającym z wyroku rozstrzygającego skargę na bezczynność, jest wyłącznie usunięcie stanu bezczynności. Natomiast kontrola merytoryczna wydanej decyzji może nastąpić w administracyjnym postępowaniu odwoławczym. Oczywiście możliwe będzie także, po wyczerpaniu trybu administracyjnego, wniesienie skargi podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu sądowym. Skarżący, co jest Sądowi wiadome z urzędu, wykorzystał to uprawnienie, gdyż wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2009 r., nr (...), która został rozpoznana wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2010 r. (sygn. akt I SA/Wa 1999/09).

Skarżący, żądając wymierzenia organowi grzywny, uzasadnia skargę wadliwością wydanej decyzji. Taki zarzut, co zostało powyżej wyjaśnione, nie może stanowić podstawy wymierzenia organowi grzywny na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.