Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966823

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2016 r.
I SA/Wa 1771/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.).

Sędziowie WSA: Gabriela Nowak, Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. R. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Przemysława Żmicha, Dariusza Chacińskiego i Dariusza Pirogowicza od udziału w sprawie ze skargi W. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia dłużnika alimentacyjnego postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskami z dnia (...) listopada 2015 r. skarżący W. R. wystąpił o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Przemysława Żmicha, Dariusza Chacińskiego i Dariusza Pirogowicza od udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi W. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia dłużnika alimentacyjnego.

W uzasadnieniu wniosków skarżący wskazał, że ww. sędziowie orzekali już w innych jego sprawach i zdaniem skarżącego są nieobiektywni.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sędzia jest wyłączony od udziału w sprawie z mocy samej ustawy w sprawach określonych w art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Niezależnie od przyczyn wymienionych w powołanym przepisie, stosownie do treści art. 19 tej ustawy, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Zgodnie zaś z treścią art. 20 § 1 powołanej ustawy wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

W rozpoznawanej sprawie stosownymi oświadczeniami z 22 grudnia 2015 r. i 7 stycznia 2016 r. sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Przemysław Żmich, Dariusz Chaciński i Dariusz Pirogowicz wyjaśnili, że nie zachodzą względem nich przesłanki przewidziane w art. 18 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wyłączające ich z mocy samej ustawy od orzekania w niniejszej sprawie. Oświadczyli ponadto, że nie istnieją okoliczności tego rodzaju, o których mowa w art. 19 powołanej ustawy, że mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w tej sprawie. Okoliczności takich nie wskazał również skarżący we wnioskach z dnia 23 listopada 2015 r. Tym samym stwierdzić trzeba, że wniosek jest bezzasadny i podlega oddaleniu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 22 § 1 i § 2 w związku z art. 18 i art. 19 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.