Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966812

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2015 r.
I SA/Wa 1471/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C. na nieprawidłowe działanie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy (...) W. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2015 r. J. C. reprezentowana przez syna J. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na "działanie i powstrzymywanie się od działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy (...) W.". W ocenie strony skarżącej pracownicy OPS świadomie i wielokrotnie prowadząc jej sprawy z pomocy społecznej, łamali przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a), albo interpretowali je wedle własnego uznania. Wielokrotnie również uniemożliwiali stronie i jej pełnomocnikowi zapoznanie się z aktami spraw. Zafałszowywali obraz sprawy. Bezprawnie wykorzystywali swoje uprawnienia nasyłając funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Policji. W ocenie strony działania takie doprowadziły do tego, że ona jak i jej pełnomocnik obawiają się o swoje bezpieczeństwo, zdrowie i życie.

Wobec powyższego, strona wiosła o nakazanie urzędnikom OPS Dzielnicy (...) przestrzeganie prawa, łączne ze wskazaniem przez Sąd uchybień które popełniają oraz wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób działających niezgodnie z prawem.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, wskazując na brak właściwości sądów administracyjnych do rozpoznawania tego typu spraw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga J. C. jest niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 3 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej powoływanej jako p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Tymczasem przedmiotem niniejszej skargi jest działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy (...) W., która nie należy do wymienionych w powołanym przepisie art. 3 p.p.s.a. kategorii aktów bądź czynności.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że J. C. w istocie wniosła do sądu administracyjnego skargę, która ma charakter skargi powszechnej, określonej przepisami art. 227 i następne k.p.a. Przedmiotem skargi powszechnej może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga ta wnoszona jest w związku z już podjętym działaniem organu, ewentualnie w związku z brakiem takiego działania i ma na celu zwrócenie uwagi właściwym organom na wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku takiego działania lub zaniechania. Postępowanie w sprawie tego typu skarg ma cechy samodzielnego jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego uproszczonego i kończy się czynnością materialno-techniczną, określoną w art. 238 § 1 k.p.a., informującą stronę o sposobie załatwienia skargi.

Działania administracji publicznej będące przedmiotem tego typu skarg nie podlegają kognicji sądów administracyjnych, nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności i aktów, o których mowa w cytowanym wyżej art. 3 § 2 p.p.s.a. W konsekwencji w przypadku wniesienia skargi do organu administracji na podstawie art. 227 i nast.k.p.a., stronie nie służy skarga do sądu administracyjnego.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 § i § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.